برچسب

کلاس چرتکه در خرمشهر
کلاس چرتکه در خوزستان
کلاس چرتکه در خوزستان : پایمردی خوزستانی های خونگرم در جریان جنگ تحمیلی، هیچگاه از اذهان ایرانیان خارج نمی شود. این استانِ مملو از منابع نفتی و گازی، اما محروم از امکانات، همیشه در ورطه های هولناک کشور از حمله انگلیسی و پایمردی تنگستانی ها گرفته تا ۸سال جنگ تحمیلی، آماده دفاع و پشتیبانی از...
بیشتر بخوانید

متن ویجت

تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کیس ها